Privacy en de AVG

IMG 2664

Privacy policy

Argansouss puur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt het volgende in:

 • Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen van uw persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en wij willen u hierop wijzen om deze te respecteren.
 • Als Argansouss puur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door Argansouss puur verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en/of bezorging.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Orders plaatsen en bezorgen

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Argansouss puur de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Rekeningnummer
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Argansouss puur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 5 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door Argansouss puur verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht
 • Het uitvoering geven aan een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Argansouss puur de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam/voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Bankgegevens
 • Geboortedatum
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Argansouss puur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 5 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Argansouss puur verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De inschrijving voor de nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Argansouss puur de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Argansouss puur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het bezorgen van uw orders via My Parcel (PostNL).

Wij geven NOOIT persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Argansouss puur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Argansouss puur van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren binnen het kantoornetwerk een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft kunt u middels onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Graag wil ik mijn verhaal met u delen! Mijn naam is Karima. Mijn roots liggen in Ait Baha. Deze streek bevindt zich in de populaire stad Agadir in Marokko. Op het grond van mijn familie groeien al jaren arganbomen.
Graag wil ik mijn verhaal met u delen! Mijn naam is Karima. Mijn roots liggen in Ait Baha. Deze streek bevindt zich in de populaire stad Agadir in Marokko. Op het grond van mijn familie groeien al jaren arganbomen.
Scroll naar boven